KUNST & CULTUUR

Cultuur in Zwartewaterland
Zwartewaterland heeft op het gebied van cultuur, historie en erfgoed veel te bieden. Voor een relatief kleine gemeente heeft Zwartewaterland een bijzonder veelzijdig en actief cultureel leven. Veel van de inwoners organiseren zelf culturele activiteiten of nemen deel aan het culturele leven, zowel individueel als in verenigingsverband. 

Cultuurbeleid
Op 21 jamuari 2021 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland de cultuurnota 'Nieuwe Kansen voor Cultuur' unaniem vastgesteld. Er was dus groot politiek draagvlak voor het gemeentelijke cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Het nieuwe beleid is niet alleen een voortzetting, maar ook een uitbreidiing van het al ingezette beleid uit de vorige cultuurnota. De gemeente gaat voor het behouden, versterken en verbinden van het cultuuraanbod en zet daarom in op:

1. Investeren in vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties zijn ons sociale kapitaal en onmisbaar voor het culturele leven in Zwartewaterland. We willen samenwerking stimuleren, uitwisselen van kennis en ervaring mogelijk maken en kleine culturele initiatieven ondersteunen. Dit wil de gemeente mogelijk maken door o.a.:
- Subsidies. Met structurele subsidies proberen we een culturele infrastructuur in de gemeente in stand te houden. Met incidentele subsidies proberen we ook eenmalige culturele initiatieven en activiteiten mogelijk te maken. Meer informatie via Subsidies
- Cultuur Café. Een nieuwe manier om informatie uit te wisselen en verbindingen tussen organisaties te versterken. Door corona maatregelen zal een 'fysiek' café eest niet mogelijk zijn. Alternatieven worden nog onderzocht. 
- Beursplein. Het beursplein brengt lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Tijdens Beursplein Zwartewaterland worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Als beide partijen elkaar vinden is er een match. Het is de bedoeling dat deze match met gesloten portemonnee tot stand komt. Meer informatie: Beursplein Zwartewaterland 

2. Cultuur is jong geleerd
Creatief en inventief zijn basiscompetenties voor onze kenniseconomie. Cultuureducatie op de basisschool stimuleert de creativiteit van leerlingen. Ingezet wordt op een jaarlijks CE-programma op alle basisscholen. We proberen zoveel mogelijk de plaatselijke organisaties en cultuuraanbieders een plek te geven in het programma. De leerlingen maken zo kennis met geschiedenis, cultuur en erfgoed van hun eigen gemeente en woonplaats. Lokale musea, bibliotheek en muziiekverenigingen worden gestimuleerd hieraan deel te nemen. Zie voor meer informatie: cultuureducatie in Zwartewaterland

3. Bibliotheek als sociaal-cultureel hart
De rol van de bibliotheek in de samenleving is aan het veranderen. Dit komt door een verandering in media- en informatiegebruik. Van een uitleenbalie van fysieke boeken is de rol van de bibliotheek steeds meer verschoven naar informatieverstrekker en adviseur. We willen deze functie als maatschappelijk en cultureel advies-, informatie- en ontmoetingspunt versterken. Ook speelt de Bibliotheek een belangrijke rol bij het tegen gaan van ontlezing en laaggeletterdheid en stimuleren van mediawijsheid. 

4. Erfgoed en evenementen ter versterking van de lokale identiteit
Cultuurhistorie, immaterieel en materieel erfgoed zijn belangrijke pijlers van de lokale identiteit en diversiteit in Zwartewaterland. Naast musea en monumenten (materieel erfgoed) zorgt ook immaterieel erfgoed voor reuring en levendigheid in de kernen. Denk daarbij aan tradities zoals het psalmzingen met de bovenstem in Genemuiden. Of aan culturele evenementen als het W.G. van de Hulst-festival in Hasselt. Ze spelen een belangrijke rol bij de sociale cohesie en als publiekstrekkers vormen zij een economische stimulans.

Documenten:

Cultuurnota 'Nieuwe Kansen voor Cultuur 2021-2024'

Cultuureducatieprogramma 2020-21MONUMENTEN & ARCHEOLOGIE

Informatie volgt (in bewerking)

 

RECREATIE & TOERISME

Informatie volgt (in bewerking)