Joodse Begraafplaats

Al in de 18e eeuw vestigden zich Joden in Zwartsluis en omstreken. Zij kwamen uit de omliggende provincies, maar ook uit Midden-Europa. Zij leefden van kleine handel o.a. textiel, of waren veekooplieden en slagers. Deze begraafplaats lag aan de vestinggracht, circa 100 meter naar het westen in deze straat (Baanstraat). waar tussen 1851 en 1969 de tweede synagoge heeft gestaan. Deze huidige begraafplaats is rond 1851 ingewijd. Deze bevat tevens de stoffelijke resten van de geruimde oudere begraafplaats. Dit herbegraven is gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel, die ook in het heden en naar de toekomst onverminderd geldingskracht heeft. In 1969 werd de synagoge afgebroken.

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) is eigenaar van deze begraafplaats. Heren en jongens dienen bij het betreden van de begraafplaats een hoofddeksel te dragen. Op Sjabbat en Joodse feestdagen betreedt men de begraafplaats niet.


Jüdischer Friedhof

Bereits im 18. Jahrhundert ließen sich Juden in Zwartsluis und Umgebung nieder. Sie kamen aus den umliegenden Provinzen, aber auch aus Mitteleuropa. Meistens betrieben sie Kleinhandel, u.a. mit Textilien oder waren als Viehhändler und Metzger tätig. Der Friedhof lag an der Festungsgracht, etwa 100 Meter weiter westlich in dieser Straße (Baanstraat), in der zwischen 1851 und 1969 die zweite Synagoge stand. Der heutige Friedhof wurde um 1851 eingeweiht. Dort ruhen auch die sterblichen Überreste der aufgelösten älteren Begräbnisstätte. Die Umbettung basiert auf der hebräischen Bibel, die heute noch und auch in Zukunft unvermindert gültig ist. Die Synagoge wurde 1969 abgerissen.

Die niederländisch-israelische Gemeinde (NIK) ist Eigentümer dieses Friedhofs. Beim Betreten des Friedhofs müssen Männer und Jungen eine Kopfbedeckung tragen. Am Sabbat und an jüdischen Feiertagen besucht man den Friedhof nicht.


Jewish cemetery

As far back as the 18th century, Jewish people settled in Zwartsluis and the surrounding areas. They came from the provinces nearby, but some also originated from Central Europe. They made their livelihood through small-scale trading in items such as textiles, or were salespeople and butchers. The cemetery that is here today was located on the moat, approximately 100 metres to the west of this street (Baanstraat), where the second synagogue stood between 1851 and 1969. The cemetery you find here today was consecrated around 1851, and also contains the human remains of the cleared older cemetery. This reburial was based on the Hebrew Bible, which retains its validity in the present day and also in future times. In 1969, the synagogue was demolished.

The Dutch-Israelite Denomination (NIK) is the owner of this cemetery. It is compulsory for men and boys to wear a hat when entering the cemetery. On the Sabbath and Jewish religious holidays, the cemetery is closed to the public and is not entered.