Van Nahysbrug

Dit brugwachtershuisje geeft aan waar tot 1972 de Van Nahuysbrug heeft gelegen. Een brug over het Zwartewater in deze omgeving is eeuwenlang inzet geweest van geschillen tussen Hasselt en Zwolle. Al in 1486 wil de Hanzestad Hasselt een brug aanleggen ter vervanging van het veer, maar de Zwollenaren hielden dat tegen. Zij zagen hun handelsbelangen in gevaar komen, vooral waar dat het scheepvaartverkeer betrof. In 1524 begon Hasselt toch met de bouw van een brug; bouw gestaakt in 1528 en in 1535 door de Zwollenaren vernield. In de loop van die eeuw waren er steeds conflicten over de vaste oeververbinding. Pas in 1827 kreeg Hasselt toestemming om een houten brug te bouwen ter hoogte van het vroegere Veerpad. Een jaar later werd de brug in gebruik genomen als onderdeel van de belangrijke landverbinding met het noorden. In 1896 kwam de Van Nahuysbrug, die in 1972 werd vervangen door de huidige brug.


Van Nahuysbrücke

Das Brückenwärterhäuschen zeigt, wo sich bis 1972 die Van Nahuysbrug befand. Die Brücke über das Zwartewater in dieser Umgebung war jahrhundertelang Anlass für Streitigkeiten zwischen Hasselt und Zwolle. Bereits 1486 wollte die Hansestadt Hasselt eine Brücke als Ersatz für die Fähre bauen, aber die Einwohner von Zwolle verhinderten dies. Sie befürchteten eine Gefährdung ihrer Handelsinteressen, vor allem im Schifffahrtsverkehr. 1524 begann Hasselt dennoch mit dem Bau einer Brücke; die Bauarbeiten wurden 1528 eingestellt und das Bauwerk wurde 1535 von den Bürgern von Zwolle zerstört. Im Laufe des Jahrhunderts gab es immer wieder Konflikte über die feste Uferverbindung. Erst 1827 erhielt Hasselt die Erlaubnis für den Bau einer Holzbrücke bei dem früheren Fährenweg. Ein Jahr später wurde die Brücke als Teil der wichtigen Landverbindung zum Norden in Betrieb genommen. Ab 1896 wurde die Van Nahuysbrug genutzt, die 1972 durch die heutige Brücke ersetzt wurde.


Van Nahuysbridge

This bridge master’s house indicates the location where the Van Nahuys bridge stood until 1972. A bridge over the Zwartewater river in this region was the source of disputes between Hasselt and Zwolle for centuries. As far back as 1486, the Hanseatic city of Hasselt planned to construct a bridge to replace the ferry, but Zwolle’s residents prevented it. They were worried that their trade would be endangered, especially maritime traffic. However, in 1524 Hasselt still embarked on constructing a bridge; this was halted in 1528 and then destroyed by the people of Zwolle in 1535. Throughout that century, the conflicts surrounding the permanent crossing continued. Hasselt was not granted permission to build a wooden bridge at the former Veerpad pathway until 1827. A year later, the bridge was opened as part of the major land connection with the north. In 1896 the Van Nahuys bridge was opened for use, until it was replaced by the current bridge in 1972.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over dit monument: De Brug over het Zwarte Water