Locatie
Hoek Justitiebastion/Raamstraat  l  Hasselt  l  ANWB 1914/01


Raampoortje

Het trapje geeft de plek aan van de Raampoort, een kleine doorgang in de verdedigingsmuur. In 2018 is de muur, die ook de functie had van waterkering, gedeeltelijk met oude stenen hersteld. Daarbij is een steen gevonden met de afdruk van een hondenpoot. De luxe huizen dateren uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het werd daarom in de volksmond ‘De Goudkust’ genoemd. De officiële naam is Justitie Bastion, maar daarvoor heette het Olde Podt.

Aanvullende informatie:
Het Raampoortje was, samen met het Vispoortje en het Fortijpoortje, één van de drie kleinere doorgangen in de verdedigingswerken van Hasselt. Tijdens de reconstructie van deze waterkering, in het najaar van 2018, zijn restanten van het Raampoortje teruggevonden. Op een kadastrale tekening uit 1811 is dit trapeziumvormig deel nog te zien. Bij toeval kwam tijdens de sloop een vroegere fase van deze muur tevoorschijn. Op initiatief van de Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland zijn zo'n 2000 stenen afkomstig van deze muur schoongemaakt en op verschillende plaatsen opnieuw verwerkt in de nieuwe muur langs het Justitie Bastion. De trap geeft ongeveer de plek aan waar het poortje heeft gezeten. Bij het afbikken van de stenen werd een steen gevonden met de afdruk van een hondenpoot. Deze steen is hier ingemetseld.

Het Justitie Bastion werd tijdens de crisisjaren '30 van de vorige eeuw gerealiseerd door een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken. De aanleg van huizen achter deze muur werd mogelijk door de aanleg van de Afsluitdijk in die jaren. De kapitale panden werden voornamelijk bewoond door de notabelen en beter gesitueerden van Hasselt. 


Raampoortje

Die kleine Treppe zeigt die Stelle des Raampoort, ein kleiner Durchgang in der Festungsmauer. Im Jahr 2018 wurde die Mauer, die auch als Wehr diente, teilweise mit alten Steinen restauriert. Dabei fand man einen Stein mit dem Abdruck einer Hundepfote. Die exklusiven Häuser stammen aus den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Dieser Stadtteil hieß im Volksmund „De Goudkust“ (Reicheleuteviertel). Der offizielle Namen lautet Justitie Bastion, aber davor hieß dieser Stadtteil Olde Podt.


Raampoortje

The small set of steps marks the spot where there was once a small opening or gate, the Raampoort, in the defensive wall. The wall, which also served as protection against the water, was partially restored in 2018, using old stone. One piece of stone was found to bear the impression of a dog’s paw. The upmarket houses here were built in the 1930s, giving rise to the locals calling the area ‘De Goudkust’ (The Gold Coast). The official name is Justitie Bastion, but it used to be known as Het Olde Podt.