Grote- of Stephanuskerk

De kerk
Laatgotische hallen kerk (1380 - 1497). Voor 1380 stond op deze plaats een kleinere romaanse kerk welke in dat jaar door brand is verwoest. Men is begonnen met de bouw van de middenbeuk, daarna in het midden van de 15de eeuw met de zuiderbeuk en als afsluiting aan het eind van de 15e eeuw met de noorderzijbeuk. Aanvankelijk had men niet de bedoeling de kerk in zijn huidige vorm te bouwen. In de middenbeuk zijn nog dicht gemaakte vensters aanwezig en ook langere vensteraanzetten van lagere vensterbogen. Zo werd de kerk hoger gebouwd dan bedoeld. Voor 1725 bezat de kerk een andere dakbedekking n.l. met puntgevels op de zijbeuken. Na de brand van 1725 kreeg de kerk een nieuwe dakbedekking nadat men eerst de muren met ongeveer 1 meter had verhoogd. De oorspronkelijke glas-in-loodramen zijn in de 19de eeuw verkocht. Tijdens de grote restauratie (1963-1968) is het gebouw zoveel mogelijk teruggebracht naar de toestand van omstreeks 1500. In de kerk een orgel uit 1807, gebouwd door Rudolf Knol.

De toren
Gebouwd in de 14e/15e eeuw. In 1456 werd de grote klok gegoten. Omstreeks 1640 vervaardigde Guiliam Wegevaart een klokkenspel. Dit voldeed echter niet en werd in 1662 vervangen door een klokkenspel van Francois Hemony. In 1725 sloeg de bliksem in de toren, die volledig uitbrandde. Ook de kerk werd beschadigd en bijna het gehele klokkenspel, op twee Hemony klokken na, gingen verloren. De toren werd van 1955 tot 1957 gerestaureerd. Tot 1960 heeft Hasselt het zonder klokkenspel moeten doen. In dat jaar vervaardigde Van Bergen te Heiligerlee een nieuw carillon van 39 klokken. Het carillon van Van Bergen voldeed niet en werd vervangen door een carillon van Eijsbout te Asten. Sinds 2010 is het carillon uitgebreid tot 49 klokken.


Grote oder Stephanuskerk

Die Kirche
Spätgotische Hallenkirche (1380-1497). Vor 1380 stand an dieser Stelle eine kleinere romanische Kirche, die in dem Jahr durch Feuer zerstört wurde. Erst wurde das Mittelschiff errichtet, danach in der Mitte des 15. Jahrhunderts das Seitenschiff und schließlich im späten 15. Jahrhundert das nördliche Seitenschiff. Anfänglich plante man nicht den Bau der Kirche in ihrer heutigen Form. Im Mittelschiff gibt es noch zugemauerte Fenster und auch längere Fensteransätze niedrigerer Fensterbögen. So wurde die Kirche höher gebaut als vorgesehen war. Vor 1725 hatte die Kirche eine andere Dachdeckung, nämlich Spitzgiebel auf den Seitenschiffen. Nach dem Feuer im Jahr 1725 erhielt die Kirche eine neue Dachdeckung, nachdem man erst die Mauern ungefähr um einen Meter erhöht hatte. Die ursprünglichen Bleiglasfenster wurden im 19. Jahrhundert verkauft. Während der großen Restaurierung (1963-1968) wurde möglichst der Originalzustand des Gebäudes um 1500 wiederhergestellt. Die Kirche hat eine Orgel aus 1807, die Rudolf Knol gebaut hat.

Der Turm
Im 14./15. Jahrhundert errichtet. 1456 wurde die große Glocke gegossen. Um 1640 stellte Guiliam Wegevaart ein Glockenspiel her, das jedoch nicht den Erwartungen entsprach. Es wurde 1662 durch ein Glockenspiel von Frangois Hemony ersetzt. 1725 schlug der Blitz in den Turm ein, der daraufhin vollständig ausbrannte. Auch die Kirche wurde beschädigt und beinahe das gesamte Glockenspiel, außer zwei Hemony-Glocken, ging verloren. Der Turm wurde von 1955 bis 1957 restauriert. Bis 1960 hatte Hasselt kein Glockenspiel mehr. In dem Jahr stellte Van Bergen in Heiligerlee ein neues Carillon aus 39 Glocken her. Das Carillon von Van Bergen erfüllte nicht die Anforderungen und wurde durch ein Glockenspiel von Eijsbout in Asten ersetzt. 2010 wurde das Carillon um 49 Glocken zu einem vollwertigen Glockenspiel erweitert.


Grote or Stephanus kerk (Reformed Church of The Netherlands)

The church
Late Gothic hall church (1380-1497). Prior to 1380, a smaller Romanesque church stood at this location, which was destroyed by fire in that year. Afterwards, a start was made on building the nave, then the south aisle in the mid-15th century, which culminated in the completion of the northern side aisle at the end of the 15th century. Initially, the design of the church was different to how it stands today. In the main nave, there are still windows remaining that have since been blocked out, as well as longer window marks of lower window arches, indicating that the church was built taller than its original architectural plans. Before 1725, the roof of the church had a different cladding, with pointed gables upon the side aisles. After the fire in 1725, the church was fitted with new roof cladding, after the walls had been raised by approximately 1 metre. Its original stained glass windows were sold off in the 19th century. During its major restoration (1963-1968), the building was altered back to how it would have appeared in 1500 as much as possible. There is an organ dating back to 1807 within the church, which was built by Rudolf Knol.

The tower
Built in the 14th/15th century. In 1456, the large bell was cast. In approximately 1640, Guiliam Wegevaart built a chiming clock. This did not meet requirements however, and was replaced in 1662 with a chiming clock by François Hemony. In 1725, lightning struck the tower, which burned to the ground. The church also suffered damage and almost the entire chiming clock, aside from two Hemony bells, was lost. The tower was restored between 1955 and 1957. Hasselt was without a chiming clock until 1960. In that year, Van Bergen in Heiligerlee produced a new carillon with 39 bells. The carillon by Van Bergen was not deemed good enough, and was replaced with a carillon by Eijsbout in Asten. In 2010 the carillon was enlarged to 49 bells; making it a fully-fledged carillon.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over dit monument: De Grote of Sint Stephanuskerk


Hanzestad Hasselt Marketing

Goepsarrangementen. Ontdek meer over de Grote Kerk tijdens een rondleiding met een kijkje in het interieur en op de gewelvenzolder: Hoog op Zolder. Of als onderdeel van een tour langs het religieus erfgoed in Hasselt: Kerk, Klooster & Kapel


Toeristisch Informatiepunt

Op de website van TIP Hasselt treft u informatie aan over de torenbeklimming