Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/24


Pand Grootburgerij en woningwetwoningen

Tot op de dag van vandaag bestaat een deel van de bevolking van de stad Genemuiden uit grootburgers. Zij hebben speciale rechten omdat zij onderdeel zijn van een eeuwenoude instelling: de Grootburgerij. Eeuwenlang hadden de grootburgers het recht om vee te weiden op de gemeenschappelijke gronden. Hoewel in 1965 de weidegronden werden verkocht aan de voormalige gemeente Genemuiden, bleef de Grootburgerij als instelling voor Genemuiden bestaan. Deze voormalige woningwetwoning werd gebouwd in het kader van de Woningwet van 1901. Omdat de woningnood in Genemuiden hoog was, moest er betere huisvesting komen. Daarom werd vanaf die tijd een bouwverordening en bestemmingsplan verplicht. In deze omgeving werden veel woningwetwoningen gebouwd, onder andere in de Achterstraat. Dat is de straat 100 meter naar rechts en dan linksaf.


Großbürgerliches Gebäude und Sozialwohnungen

Bis heute besteht ein Teil der Bevölkerung der Stadt Genemuiden aus Großbürgern. Sie verfügen über Sonderrechte, weil sie Teil einer jahrhundertealten Institution sind: dem Großbürgertum (Grootburgerij). Viele Jahrhunderte lang hatten die Großbürger das Recht, auf den städtischen Grundstücken Vieh weiden zu lassen. Obwohl das Weideland 1965 an die ehemalige Gemeinde Genemuiden verkauft wurde, blieb das Großbürgertum als Institution für Genemuiden erhalten. Diese ehemalige Sozialwohnung wurde nach dem Wohnungsbaugesetz von 1901 errichtet. Da die Wohnungsnot in Genemuiden groß war, musste besserer Wohnraum geschaffen werden. Daher waren ab der Zeit eine Bauverordnung und ein Bebauungsplan vorgeschrieben. In diesem Viertel wurden viele Sozialwohnungen errichtet, unter anderem in der Achterstraat. Das ist die Straße nach 100 Metern rechts und dann links.


The Grootburgerij building and social housing

Right up to the present day, a section of the population of Genemuiden enjoys special status as grootburgers (‘great citizens’). The have special rights because they are part of an age-old institution known as the Grootburgerij. For centuries, these grootburgers had the right to graze their cattle on communal meadowland. Although the meadows were sold to the former municipality of Genemuiden in 1965, the institution that is the Grootburgerij continued to exist. This example of a social housing home was built under the Housing Act of 1901. There was a large housing crisis in Genemuiden, and better accommodation was needed, so building regulations and a zoning plan were made mandatory at that time. Many social housing properties were built in this area, including Achterstraat. You will find that street 100 metres to the right from here, then turn left.